Reglement

 1. Algemeen
  1. De Aastese Dorpsquiz is een spel waarbij – in teamverband – vragen en opdrachten worden ingevuld en uitgevoerd.
  2. De organisatie van de Aastese Dorpsquiz is in handen van Stichting de Aastese Dorpsquiz, hierna te noemen ‘de organisatie’.
  3. Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
  4. Bij inschrijving als team verklaart u kennis te hebben genomen van alle regels die betrekking hebben op de Aastese Dorpsquiz, waaronder dit reglement. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en afzonderlijke deelnemers.
  5. Wanneer er naar de website wordt verwezen, wordt er deaastesedorpsquiz.nl bedoeld.

 

 1. Teams
  1. Hoewel in voorgaande edities werd aangegeven dat een team uit maximaal 20 personen kon bestaan, adviseren wij nu een teamgrootte van 10 personen.
  2. Ieder team heeft 1 teamcaptain. De teamcaptain is de contactpersoon van het team en dient een aantal gegevens in te vullen, zie het aanmeldingsformulier.
  3. De teamcaptain van het team is woonachtig in de gemeente Asten en is minimaal 18 jaar oud.
  4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
  5. De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in de gemeente Asten en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Aastese Dorpsquiz deel te nemen. Deze werkplek is vooraf bekend bij de organisatie.

 

 1. Inschrijven
  1. Een team kan zich uitsluitend aanmelden via de website www.aastesedorpsquiz.nl.
  2. Indien er op de website een maximum is gesteld aan het aantal deelnemende teams, dan zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname. Teams die op basis van zo’n maximum niet kunnen deelnemen worden op een reservelijst geplaatst. Voor de 4e editie van de Aastese Dorpsquiz geldt een maximum van 100 teams.
  3. Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een eigen (ludieke/unieke) teamnaam op te geven. De organisatie heeft het recht een naam af te keuren.
  4. De organisatie stelt jaarlijks het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld dient bij inschrijving betaald te worden. Het inschrijfgeld voor de 4e editie van de Aastese Dorpsquiz bedraagt € 30,-.
  5. De inschrijving is pas definitief als de organisatie het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening.
  6. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
  7. Mocht het inschrijfgeld niet tijdig betaald worden, kan de plaats van het team vergeven worden aan de eerst volgende op de reservelijst.

 

 1. Deelnemen
  1. Na inschrijving, door de invulling van het inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd alle informatie.
  2. Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is tijdens het ophalen van de quiz en de officiële speluitleg kan niet deelnemen aan de Aastese Dorpsquiz.
  3. Tijdens het ophalen van het quizboek worden de officiële spelregels voor de Aastese Dorpsquiz uitgelegd. De exacte tijden ontvangen jullie vooraf per mail.
  4. De organisatie stelt een vragenboek op waarin alle vragen en doe-opdrachten voor de Aastese Dorpsquiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de avond van de quiz.
  5. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren voor het genoemde tijdstip.
  6. Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen in het boek waarvoor men locaties in/om Asten kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Uiteraard heeft dit wel invloed op de uitslag. De locaties dient men lopend of met een niet gemotoriseerd voertuig te bezoeken.
  7. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats van het antwoordenblad, duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal, mits anders vermeld, te worden ingevuld. De bladzijdes dienen op volgorde terug in de map te komen zitten.
  8. Het ingevulde vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip, worden ingeleverde vragenboeken van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee voor de prijzen.
  9. Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.
  10. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.

 

 1. Puntentoekenning en uitslag
  1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de dag van de quiz op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. De teams die hun vragenboek tijdig, overeenkomstig met de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen en natuurlijk de Aastese roem.
  2. Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Het doel voor de Aastese Dorpsquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale behaalde puntenaantal.
  3. Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
  4. De bekendmaking van de uitslag van de Aastese Dorpsquiz vindt plaats op de feestmiddag/prijsuitreiking.
  5. De uitslag van de Aastese Dorpsquiz is bindend en staat niet ter discussie.

 

 1. Prijzen
  1. De organisatie stelt jaarlijks geldprijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar. Ieder team kiest een vereniging, goed doel of stichting in Asten uit om het prijzengeld aan toe te kennen.
  2. Naast een geldprijs is er voor ieder winnend team ook een andere verrassingsprijs beschikbaar.

 

 1. Ten slotte
  1. Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Aastese Dorpsquiz.
  2. Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
  3. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
  4. Voor diverse vragen en opdrachten zullen één of meerdere teamleden de openbare weg op moeten. Ondanks tijdsdruk wordt van deelnemers verwacht zich te houden aan de geldende verkeersregels, rekening te houden met weersomstandigheden en respectvol om te gaan met andere deelnemers. Overtreding van (morele) regels kan tot uitsluiting leiden. De organisatie stelt het zeer op prijs als de verplaatsingen te voet of per fiets plaatsvinden.
  5. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer van de Deelnemende Groep mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
  6. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer van de Deelnemende Groep aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
  7. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
  8. De Deelnemende Groep vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
  9. De Deelnemende Groep vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement.
  10. Tijdens de Quizavond en de daaropvolgende feestmiddag van de Aastese Dorpsquiz worden er foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van de Aastese Dorpsquiz.
  11. Door inschrijving en het voldoen van het inschrijfgeld geef je blijk van kennis en instemming met dit reglement.