Reglement

 1. Algemeen
  1. De Aastese Dorpsquiz is een spel waarbij – in teamverband – vragen en opdrachten worden ingevuld en uitgevoerd.
  2. De organisatie van de Aastese Dorpsquiz is in handen van Stichting de Aastese Dorpsquiz, hierna te noemen ‘de organisatie’.
  3. Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich ten alle tijden te houden aan de normale wetgeving omtrent verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.
  4. Bij inschrijving als team verklaart u kennis te hebben genomen van alle regels die betrekking hebben op de Aastese Dorpsquiz, waaronder dit reglement. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en afzonderlijke deelnemers.
  5. Wanneer er naar de website wordt verwezen, wordt er deaastesedorpsquiz.nl bedoeld.

 

 1. Teams
  1. Een team mag bestaan uit maximaal 20 personen. De organisatie adviseert een teamgrootte tussen de 15 en 20 personen.
  2. Ieder team heeft 1 teamcaptain. De teamcaptain is de contactpersoon van het team en dient een aantal gegevens in te vullen, zie het aanmeldingsformulier.
  3. De teamcaptain van het team is woonachtig in de gemeente Asten en is minimaal 18 jaar oud.
  4. De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en uitsluitend met de teamcaptain.
  5. De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres in de gemeente Asten en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Aastese Dorpsquiz deel te nemen. Deze werkplek is vooraf bekend bij de organisatie.

 

 1. Inschrijven
  1. Een team kan zich uitsluitend aanmelden via de website www.aastesedorpsquiz.nl.
  2. Indien er op de website een maximum is gesteld aan het aantal deelnemende teams, dan zal de volgorde van inschrijving bepalend zijn voor deelname. Teams die op basis van zo’n maximum niet kunnen deelnemen worden op een reservelijst geplaatst. Voor de 3e editie van de Aastese Dorpsquiz geldt een maximum van 100 teams.
  3. Bij aanmelding middels het inschrijfformulier op de website dient elk team ook een eigen (ludieke/unieke) teamnaam op te geven. De organisatie heeft het recht een naam af te keuren.
  4. De organisatie stelt jaarlijks het inschrijfgeld vast dat voor het totale team geldt. Het inschrijfgeld dient bij inschrijving betaald te worden. Het inschrijfgeld voor de 3e editie van de Aastese Dorpsquiz bedraagt € 30,-.
  5. De inschrijving is pas definitief als de organisatie het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening.
  6. Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.
  7. Mocht het inschrijfgeld niet tijdig betaald worden, kan de plaats van het team vergeven worden aan de eerst volgende op de reservelijst.

 

 1. Deelnemen
  1. Na inschrijving, door de invulling van het inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld, ontvangt de teamcaptain te zijner tijd alle informatie.
  2. Een team waarvan geen afgevaardigde aanwezig is tijdens het ophalen van de quiz en de officiële speluitleg kan niet deelnemen aan de Aastese Dorpsquiz.
  3. Tijdens het ophalen van het quizboek worden de officiële spelregels voor de Aastese Dorpsquiz uitgelegd. De exacte tijden ontvangen jullie vooraf per mail.
  4. De organisatie stelt een vragenboek op waarin alle vragen en doe-opdrachten voor de Aastese Dorpsquiz zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de avond van de quiz.
  5. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren voor het genoemde tijdstip.
  6. Teams worden geacht het vragenboek goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen in het boek waarvoor men locaties in/om Asten kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Uiteraard heeft dit wel invloed op de uitslag. De locaties dient men lopend of met een niet gemotoriseerd voertuig te bezoeken.
  7. Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboek eenduidig, op de juiste plaats van het antwoordenblad, duidelijk leesbaar en in de Nederlandse taal, mits anders vermeld, te worden ingevuld. De bladzijdes dienen op volgorde terug in de map te komen zitten.
  8. Het ingevulde vragenboek moet op een door de organisatie vastgestelde datum, uiterst tijdstip en locatie worden ingeleverd. De tijd op de klok van de organisatie wordt hierbij als de juiste tijd gehanteerd. Na het uiterste tijdstip, worden ingeleverde vragenboeken van deelname uitgesloten en dingen niet meer mee voor de prijzen.
  9. Leden van de organisatie zijn van deelname uitgesloten.
  10. De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of inleveren. Restitutie van het inschrijfgeld is dan vanwege de gemaakte kosten niet van toepassing.

 

 1. Puntentoekenning en uitslag
  1. De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de dag van de quiz op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het team toegekend. De teams die hun vragenboek tijdig, overeenkomstig met de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen en natuurlijk de Aastese roem.
  2. Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team punten. Het doel voor de Aastese Dorpsquiz is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totale behaalde puntenaantal.
  3. Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar aangewezen worden.
  4. De bekendmaking van de uitslag van de Aastese Dorpsquiz vindt plaats op de feestmiddag/prijsuitreiking.
  5. De uitslag van de Aastese Dorpsquiz is bindend en staat niet ter discussie.

 

 1. Prijzen
  1. De organisatie stelt jaarlijks geldprijzen voor een aantal winnende teams beschikbaar. Ieder team kiest een vereniging, goed doel of stichting in Asten uit om het prijzengeld aan toe te kennen.
  2. Naast een geldprijs is er voor ieder winnend team ook een andere verrassingsprijs beschikbaar.

 

 1. Ten slotte
  1. Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Aastese Dorpsquiz.
  2. Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
  3. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
  4. Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving kunnen worden gediskwalificeerd en worden dan niet opgenomen in de einduitslag.
  5. Bij opdrachten waar men een locatie in Asten dient te bezoeken is het enkel toegestaan om te lopen of gebruik te maken van een fiets. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerd voertuig, zal het desbetreffende team punten in mindering krijgen.
  6. Tijdens de Quizavond en de daaropvolgende feestmiddag van de Aastese Dorpsquiz worden er foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van de Aastese Dorpsquiz.
  7. Door inschrijving en het voldoen van het inschrijfgeld geef je blijk van kennis en instemming met dit reglement.